باز خواهیم برگشت!

چت روم متاسفانه فیلتر شده تا یک هفته دیگه باز میشه اینم ایمیلم کسی کاری داشت پیام بدهtik.zed99@yahoo.com